POZOR !! POVINNÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY SPORTOVNÍ PROHLÍDKY

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně českého svazu plaveckého sportu (ČSPS) jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Legislativa ČR
Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČSPS povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů, kteří závodně plavou.

Definice typu sportovce
Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je "výkonnostní sportovec", kdo "vrcholový sportovec", a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže.

Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců
Všichni registrovaní členové oddílu PONMM, jsou tak z pohledu vyhlášky VÝKONNOSTNÍMI SPORTOVCI.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:
vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to před registrací v oddíle PONMM a u ČSPS; při první prohlídce u lékaře (při změně lékaře může nový lékař provádět opět vstupní prohlídku, především pokud nemá k dispozici veškerou předchozí zdravotní dokumentaci sportovce);
pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Obsah lékařské prohlídky

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. "základní vyšetření":
 • rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;
 • sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;
 • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;
 • komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;
 • rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.


 • Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:
 • zjištění základní antropometrie;
 • standardní klidové elektrokardiografické vyšetření (měření EKG);
 • aboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.


 • Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

  Lékař a formulář
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 3 pism. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Více informací můžete nalézt v článku lékařského časopisu Pediatrie pro praxi.

  Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář, který naleznete V PŘÍLOZE. ČSPS doporučuje používat u lékařů právě tyto žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti. Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu plavání.

  Závěr a shrnutí
  Každý registrovaný plavec musí mít v době nastoupení do oddílu a k závodu platný lékařský posudek pro plavání. Řídící orgán soutěže, tedy příslušný sekretariát, výkonný výbor, či soutěžní komise může kdykoliv provést kontrolu platnosti lékařského posudku u jakéhokoliv plavce prostřednictvím žádosti na plavecký oddíl, kde je registrován. Tento plavecký oddíl pak má povinnost dodat kopii lékařského posudku do 10 dnů.

  Časté otázky
  Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl plavat, co mám dělat?
  Je potřeba zajít ke svému praktickému lékaři se žádostí o lékařský posudek a prohlídku absolvovat.

  Potřebuje lékařskou prohlídku každý plavec?
  Ano. Každý plavec nastupující do oddílu i v soutěžích ČSPS v každé věkové kategorii od mladších po veterány musí absolvovat lékařskou prohlídku.

  Nejsem aktivním plavcem, ale pouze členem ČSPS (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou prohlídku?
  Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze plavci nastupující do oddílu a do soutěží ČSPS, ostatní členové ČSPS lékařskou prohlídku absolvovat nemusí.

  Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař?
  Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař.

  Jak často musím chodit na prohlídku?
  Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (plavec) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců.

  Musím mít lékařský posudek s sebou na závody, abych mohl nastoupit?
  Ne. Lékařský posudek není přímo při plaveckých soutěžních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo plavecké závody v průběhu sezóny u sekretářů oddílu.

  Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat?
  Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést vyplněnou žádost o provedení prohlídky - je zveřejněna na konci článku.

  Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG?
  V takovém vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit.

  Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést?
  Praktický lékař má dán postup, který má dodržet. Je vhodné případně na tento článek odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

  Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik?
  Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek, zpravidla ve výši 150,- Kč. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla poplatek ve výši 150,- Kč.

  Některé zdravotní pojišťovny tuto prohlídku hradí - informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny

  Formulář - Žádost o posouzeni zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu naleznete zde.